Page 95 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

ןײז
ר ע ט ס ר ע ל ו פ א פ
ןאמאר
ױא
ילרימ״
ירעמ ״ןע
טשינ״(
רע מ יװ
ירעמ
,>״ןע
ר ע כ ל ע װ
זיא
טר יז יטאמארד
ןוא
טר יפעגפ יוא
ןראװעג
ףיוא
ר ע ד
עניב ןיא
דנאלגנע
ןוא ןיא
.ע ק יר עמ א
טשינ
ראנ
טאה יד
ע מ א ר ד
טאהעג
א
ןםיורג
, ג ל א פ ר ע ד
רא נ
יו
טאה םיא
טכארבע ג נײ רא
עסיורג
.ןטס נ ידרא פ
יד
ענײמעגלא
ק יט ירק
טאה
ט כ א ר ט א ב
ר א פ ןײן
ט ם ע ב ך וב
יד
רע דל יב ־ע זײ ר
עשינעילאטיא״
.״סעױאטנאפ
ענײז
עלעניגירא
,ם עמ א ר ד
סאװ
ןבאה
טשינ
ל א מ ע ל א
טאהעג
םיורג
ג ל א פ ר ע ד
ףיוא
רע ד
,עניב
ןבאה םיא
ר ע ב א
ןפלאהע ג
וצ ןײז
־ופער
,עיצאט
לײװ ץא ײז
טאה רע ךיז
טנכײצעגסיוא
יװ א
ר ע ק י מ א ל פ
רע פ מ ע ק
ר א פ
.םולש
ןשיװצ
ענײז
ע כײ ר ג ל א פ ר ע ד
ס ע מ א ר ד
ןענײז
ןעװעג
רעד״ טאג ןופ
/ ׳המח למ
רעד״
״פאט־ץלעמש
ןוא
רעד״
־נעמוק
רע ק יד
.״ןביולג
ק ו ר ב ל א ה
,ןאסקעשזד
רענײא
ןופ יד
ע ט ם ר ע ל ו פ א פ
־ר וטארעט יל
רע ק יט ירק
ןיא
,דנאלגנע
טאה ןיא ןא
גנ ולדנאהפא
ןגעװ
סליװגנאז
ןפאש
,ןבירשעג
זא
ענײז
קרעװ
ןזײװאב״
םעד
ןלאסרעװינוא
םע נאב
ןופ א
איבנ
ןופ
,ןד ירפ־טלעװ
סאװ
טאה ןיוש ןופ
גנאל
ט פ ר א ד א ב
ר א פ םיא
ןעניװעג
םעד
ל ע ב א נ
.״זײרפ
לארשי
ליװגנאז
זיא
ץריובעג
ןראװעג
ןיא
ןאד נאל
םעד 14 ןט־
, ר א ו ר ב ע פ
1864 . רע זיא
ןעװעג
א
דניק ןופ
עשידײ־שיװטיל
,ןרעט לע
סאװ
ןענײז
16 ראי
רא פ
םעד
ןעמוקעג
ןײק
ןאד נאל
ןופ
םעד
לטעטש
.יקשינעדיר
ןייז
עטשרע
גנואיצרעד
טאה רע
ןעמ וקאב
ןיא
, ל א ט ם יר ב
ןיהואװ יד
ןרעט לע
ןבאה ךיז
ןגױצעגרעבירא
ךײלג
ךאנ
ןײז
ןריובעג
.ןרעװ
רעטעפש ןעװ יד
ןרעט לע
ןבאה ךיז
ק ירוצ
ןגיוצעגרעבירא
ןײק
,ןאדנאל
זיא רע
ןעמוקעגנא
ןיא
רע ד
סושזד״
ירפ
,״לוקם
ואװ רע זיא
ןעװעג
רענײא ןופ יד
עקיד נצנעלג
ם יד ימלת
ןוא ואװ רע זיא טימ
ר ע ד
טײצ
ןראװעג
רע ד
.רע רע ל ־ט פ י וה
ץא
רענעי
רעשידײ לוש
טאה
ליװגנאז
ןיא ןײז
טײהדניק
ןוא
טנגױ ךיז
טפאזעגנא
טימ א ךס
שידיי
ןסיװ ןוא טימ
ןשידײ
.טסייג
ןײז
, יורפ
,טידיא
זיא
טשינ
ןעװעג
ןײק
.עשידײ
יז ויא
ןעװעג
יד
ר ע ט כ א ט
ןופ
ר א ס ע פ א ר פ
.ןאטריע
ריא
רעט ומ זיא ריא גנױ
ןבראטשעג
ןוא יז זיא
ןגיוצעגפיוא
ןראװעג
ןופ א
רעשידײ
.עמאמפיטש
טידיא
ליװגנאז
טאה
ךיוא
ןבירשעגנא
ע כ ע ל ט ע
.ר ע כ י ב
לארשי
ליװגנאז
זיא
ןעװעג
רענײא
ןופ יד
עסיורג
רע ק נע ד
ןוא
רעלעטשטפ ירש
ןופ ןײז
.ר וד
קיצנאװצךוא־ףניפ
ראי
ךאנ
ןײז
,טיוט
טכײל
רע ףאנ
ץלא יוו
ענײא ןופ יד
עט ם ק יט כ יל
ןטלאטשעג
ןיא
ןשידײ
ןבע ל ןופ
רע ודנ וא
.טײצ
ביק
דײװש