Page 96 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

לארשי
ליווגנאז
איק
ןיא יד
רעק יצנײ נ
,ןראי
ןעװ רע
טאה
ןבירשעג
ענײז
קרעװ ןופ
ןשידיי
, ן ב ע ל
זיא
ליווגנאז
ןגיוצעגניירא
ןראוועג
ןיא
רעשידיי
רעש יט ילא פ
־יטעט
.טייק
ר ע ד
,רעגנוי
ר ע ט ר עט ס י י גא ב
.ר ד
ל צ ר ע ה
זיא ןיא 1896
ןעמוקעג
ןייק
ןאד נא ל
ןוא
טאה ייב
ןליווגנאז
ןפ ורע גס י ורא
ןא
ע כ ע ל ר ע נ יא
גנורעטסייגאב
ןרא פ
ןשיטילאפ
.םוינויצ
ליווגנאז
זיא
ןראוועג
א
ר ע ר י פ
ןיא
ר ע ד
רעק ידנע ייגפ יוא
רע לא נא יצא נ
.גנוגעוואב
ליווגנאז
טאה
,טביולגעג
וא
ר ע ד
םזינויצ
ןיא
טשינ
רא נ
ר א פ יד
ע מ ע ר א
,ןדיי
רא נ
ךיוא
ר א פ יד
,ע כ י יר
םאוו
ן בע ל ןא ןא
.לא ע ד יא
רע
טאה
ול יפא
,טביולגעג
זא
ר ע ד
םזינויצ זיא ןא
עיידיא
ר א פ
ר ע ד
רעצנאג
,טלע וו
סאוו
ט ל א פ
טכ י יל
,ץירא
טיול ןייז
,גנוניימ ןיא
.ם ז יר א ב ר א ב
ר ע ד
לא ע ד יא
ןופ ןא
ןט בע לע גפ י וא
ןשידיי
ד נאלמ ייה
טאה
ר א פ םיא
טאהעג
ט כ י ל ןוא
.ט י יקמערא וו
רע
טאה
,טביולגעג
זא טייז
יד
עשימיור
־מיא
ע יר ע פ
זיא
,ןעגנאגעגרעטנוא
טאה יד
טלע וו
קידנעטש ךיז
טקיטיונעג
ןיא
אזא
ןק יט כ יל
,ל א ע ד יא
יוו סע
טלעטש טימ ן י ז
ר א פ
ר ע ד
.םזינויצ
טימ
ןראי
,רעטע פש
ןעוו
רע
טאה
,טביולגעג
זא
ר ע ד
םזינויצ
טעוו
טשינ
ןענעק
ש יטקארפ
ט כ ע ל ק ר י ו ו ר א פ
,ןרעוו
זיא רע
ןעמוקעג
וצ
ר ע ד
,גנוגייצרעביא
זא
ע דע י
ע ר ע ד נא
ע יראט ירעט
טלאוו
טנעקעג
ןע וועטאר
יד
טייקצנאג
ןופ
ןשידיי
. ק ל א פ
ןיא 1905
טאה רע
טעדנירגעג
יד
עשידיי
עש יטס ילא יראט ירעט
־לעועג
טפאש ןוא זיא
ן ב י ל ב ר א פ
ריא
ט נעד י זערפ
זיב 1925 , ןעוו
יז
טאה ךיז
.טזיילעגפיוא
ןייז ל יצ זיא
ןעוועג
וצ
ןעמ וקאב
א
ע יראט ירעט
טימ
־ ילאפ
רעשיט
עימאנאטיוא
ר א פ
ענעי
,ןדיי
םאוו
ןליוו
טשינ
ר ע ד א
ןענעק
טשינ
רע מ
ן ב י י ל ב ר א פ
ןיא יד
,ר ע ד נע ל
ואוו
ייז
ןבאה ןיא
רע נעי
טייצ ־עג
.טניואוו
יד
עש יטס ילא יראט ירעט
עיצאזינאגרא
טאה
טכ וזעגרעטנוא
א
עצנאג
ייר
ןט ק ע יא ר פ
ןיא
ע נעד ישראפ
,ר ע ד נע ל
יוו
,ע נ יט נע ת א
,ל י זא ר ב
,ע י ל א ר ט ס י וא
ע ימ א ט א פא ס ע מ
ןוא
ע ר ע ד נא
,ר ע ד נע ל
ןוא
ול יפא ןיא יד
רע נא ק יר ע מ א
ןטאטש
אדא ווע נ
ןוא
.אוואייא
ר א פ א
טייצ ןופ
ןביז
ראי
טאה רע
ןבעגעגפיוא
ןייז
ןביירש ןוא
ט ג ע ל פ
ןדע י
גאט
ן ר א פ פ א ר א
ןיא
םעד
ס יפא ןופ
ר ע ד
־ס ילא יראט ירעט
רעשיט
עיצאזינאגרא
השעמ
.ןאמסטפעשעג
ןעוו
יד
עשילגנע
גנוריגער
טאה ןיא 1917
ןבעגעגסיורא
יד
ר ו פ ל א ב
,ע יצ א ר א ל ק ע ד
טאה
ליווגנאז
ןטימ
ןצנאג
ןצראה
טס יר גאב
יד
עשיטסינויצ
ר ע ר י פ
טימ
רעייז
גנוכיירגרעד
יד
עשידיי־טשינ
ןטפירש ןופ
לארש י
ליווגנאז
ןע נ ידרא פ
א
ערעד נ ו זא ב
.ג נ ולד נאה פא
ייז
ן פ ר א ד
ר ע ב א אד
ט נאמ רע ד
ןרעוו
סנטסקיצניוו
ןיא
רעייז
םעניימעגלא
.ם ע נר א פ
ר ע ל ו פ א פ
טכאמע ג
ןיא
ר ע ד
רע ני ימעגלא
טלע ו ו
ןבאה םיא
ענייז
ןע נאמאר
ןוא
.ס ע מ א ר ד