Page 97 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

ןיא 1898 .
םאד
ןענײז
םוצ
ןטםערג
לייט
עשיראטסיה
, ןט ע ר ט ר א פ
ע כ ל עױ
ןרעדליש
יד
עקיטסײג
ןע ג נ ובעלרע ב יא
ןופ יד
עםיורג
םרעמ י ורט
ןופ
ןשידײ
. ק ל א פ
סע זיא
ןעװעג
ןייז ל יצ ןיא
ם עד
ק רעװ
ןעגנערב וצם י ורא
יד
ןעגנובערטש
ןופ
עשידײ
רע ק נע ד
ןיא
ע נעד ישראפ
ןטײצ ןוא
סאװ ײז
ןבאה
טרעײטשעגײב
םוצ
ןכעלשטנעמ
.קנאדע ג
ןדײ״
ןטכארט
קידנעטש
ןגעװ יד
ן ע מ ע ל ב א ר פ
ןופ
ר ע ד
/ ׳טלעװ
טגאז
.ליװגנאז
טשינ
ע ל א
ן ד ל ע ה
ןשיװצ יד
םרעמ י ורט
ןענײז
.עשיראטםיה
לײט ןופ ײז
ןענײז
יד
ץנעסעטניװק
ןופ יד
עשידײ
ת ומ ולח
ןופ ןא
. ע כ א פ ע
ם עד
קנאדעג־טנורג
ןופ
םעד ך וב
טק יר ד
רע
םיוא ןיא
םעד
,טע נאס
ר ע כ ל ע װ
זיא יד
ע כ ע ל ק נא דע ג
ה מ ד ק ה
םוצ
ןצנאג
:ךוב
יק
דײװש
השמ ןוא ושי
ךיא
באה
:טמולחעג
ןפערט׳ס
ךיז ײװצ ןדײ
.םוטש
זיא׳ם
רענײא
,טלא
טקוק
ראטש ןוא
,גנערטש ראנ ןייז
פאק
טגארט
א
ץנארק ןופ
,טכ יל ־ס נבעל
סאװ
טפאשביל
זיולב
.טגאמראפ
רעד
,רעטײװצ
גנױ ןוא
טקוק טימ
ק י ל ב - ךא למ
ךיז
.םוא
םעד
סנטש
ץנאט טײג
טײרב ןיא
טאטש
,םורא
רעד
רעגנוה
,טמעלק
יד
ןײפ־טולב
טאה ןייז
ץראה
.טגאנעג
םולש
!םכילע טאה
רעדעי
קירעיורט
,טגאזעג
ןוא
עדײב
ןבאה
טקוקעגנא
ךיז
.םורק
ראנ
םיצולפ
טגנילק ןופ
ךריק ןא
,ד יל -לגרא
ןוא
ךיוה ןוא
ראלק א ןוגינ ןופ
רעד
,לוש
ןוא
רעדעי
טביול ןייז איבנ ןא א
.לאצ
אד
ןפערט
ערעייז
ןקילב ךיז םוצ
ןטשרע
לאמ
ןיא ןייא
,קילב
,ליטש
קידתונמחר
ןוא
,דימ
טימ
ןרערט־הםיםג
ערעײז
ןגיוא
.לופ
אד ןוא
טראד
ןענייז
ןיא
ע נע פרא ו ועצ
עשידיי
םעבאגס י וא
ןופ
ענעי
ןראי
ןעוועג
טק ורדע גפא
ענלצנייא
ןציקס
ר ע ד א
ןעגנולייצרעד
ןופ
.ליווגנאז
טימ
רע ב יא 40 ראי
קירוצ
טאה .א פ ו ר מ
ן י ק
טצע זע גרעב יא
ןוא
ל א מ ט פ א
טצריקע ג
ע כ ע ל ט ע
ןעגנולייצרעד
ןופ יד
.״םרעמיורט״
טשרע ןיא 1929 זיא ןיא
רע ד
גנוצעזרעביא
ןופ
םעד
רעביירש
ןענישרעד
א
עק יד נעטשל ופ
עבאגסיוא
ןיא
שידיי
ןופ יד
םרעמיורט״
םנופ
״אטעג
ןיא
ייווצ
ד נע ב ןיא
גא ל ר א פ
,שטיוואקנאי
.קרא יר י נ
יד
עקיבייא
םרעמ י ורט
יוו
לא יר וא
,א ט סא קא
,אזאניפש
ר ע ד
ל ע ב
,םש
,ענייה
, ל א ס א ל
ילעאר ז יד
ןרעוו
ייב
ןליווגנאז
ט פ יט ר א פ
ןוא
־ארד
שיטאמ
.טר י ז ילאעד יא