Page 98 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

לארשי
ליווגנאז
טק
יד
ג נ ור יפ כ ר וד
ןופ א
,ץעזעג
סאוו
זיא
ןעוועג
טל יצעג
ןגעק
ןטנארגימיא
ןיא
.ד נאל ג נע
ןיא
ף י ו ל ר א פ
ןופ יד
עק ידרעט י י וו
ןביז ראי
טאה
ליווגנאז
־עגסיורא
ןבעג
ךא נ
ר יפ
ד נע ב
ןעגנ ולי יצרעד
ןופ
ןשידיי
. ן ב ע ל
סעידעגארט״
ןופ
״אטעג
ןוא
סע ידעמאק״
ןופ
״אטעג
ןענייז
ט ק ע ר יד
ןסקאװעגס י ורא
םנופ
ןטשרע
.ך ו ב
סא ד
ןענייז
,ןעוועג
יווא וצ
,ןגאז
ןט ק ודא ר פ י יב
ןופ יד
רעדניק״
םנופ
.״אטעג
ט ר א ד
ט ל ד נא ה
ףיז
ץ לא
ןגעוו
יד
רעד נ יק
ןופ יד
.ןטנארגימיא
יד
עמעט זיא
קידנעטש
יד
גנובעלנעמאזוצ
ןופ
ם עד
־ימיא
טנארג
טימ ןייז
ה ב י ב ס
ןוא
ר ע ד
ף מ א ק ןוא
ךיילגסיוא
ןשיווצ יד
ןר ע ט ל ע
ןוא
.רע ד נ יק
ןיא
ם עד
ןשיטעאפ
ריפ נ יירא
וצ ןייז
ןטשרע
ך וב ןופ
אטעג
טאה
ליווגנאז
יוזא
:ןבירשעג
רעזדנוא״
ר ע נא ד נא ל
אטעג
זיא א
,טנגעג
ואוו
ןשיווצ
ר ע ד
־נײרמוא
טייק ןוא
,טיונ
ט י ל ב ךאנ א
ל ס י ב
רעגנעל
יד זיור ןופ
ק יט נאמאר
ןיא
ר ע ד
רע י ור
ע ר ע פ ס א מ ט א
ןופ
ר ע ד
רעשילגנע
.ט י יק כע לק ר י ו ו
םאד זיא א
,ט לע ו ו
סאוו
ט ל א ה א ב
רעטנ וא
ריא
רעקינייטש
ןוא
ר ע ק יד ע כא ו ו
־רעביוא
ך א ל פ ןא
עקינייוועניא
טלע ו ו
ןופ
,ת ומ ולח
עשיטםאטנאפ
ןוא
,עשיטעאפ
יוזא יוו
ר ע ד
שזארימ
ןפיוא
.ט נע ירא
,ת ומ ולח
סאוו
ןענייז
טבעוועגסיוא
ןראוועג
ןופ
, ןל י יט ר וא רא פ
,ע ק ס ע ט א ר ג
יוזא יוו יד
סרע י יפש־רעסא ו ו
ףיוא יד
ןכר יק
ןופ
, ר ע ט ל א ל ט ימ
ןיא
ןכלע ו ו
ייז
ןענייז
.ןריובעג
ןוא
רע ב יא
ץ לא ןגיל
ןפיירטש
שילמיה
.״טכיל
ר ע ד
רעס י ור ג
רעשידיי
םוי־תבש בוט
טגיל
טיירפשעגסיוא
רע ב יא יד
ןעגנורעדליש
ןופ
ם עד
ןעמערא
ן בע ל ןיא
םליווגנאז
.ןעגנ ולי יצרעד
ןיא
ם עד
גינעק״
ןופ יד
״םרעראנש
טרעד ל יש
ליווגנאז
ןא
־רעטם יוא
עשיל ןוא
ע כ ע ל י י ר פ
טלאטשעג
ןופ
ןשידיי
ן בע ל ןיא
ן י א ־ ן א ד נ א ל
אטעג
ןופ 8 ן ט ר
.ט ר ע ד נ וה ר א י
רע
ט פ ור ןא ןייז
ר ע ל ט ע ב
טימ
םעד
ןכייר
ןש ידרפס
,ןעמאנ
השנמ
אניוב
יא ל י זראב
א דע ו ועסא
אד
,אט סא ק
גינעק
ןופ יד
,סרערא נש
ר ע כ ל ע ו ו
טגיזאב
ץ לא ןוא
ןעמע לא
טימ ןייז
רעס י ורג
,ה פצ וח
ר ע ב א
ר ע כ ל ע ו ו
זיא
ט ר א פ
טשינ
ןייק
ר ע ט ס א ר פ
. ר ע ל ט ע ב
רע
טאה ןיא ן י ז
,תובישח
זיא א ןב
הר ות ןוא
,ט ל אה
זא ןייז
תוחילש
ףיוא
ר ע ד
ד ר ע זיא
ןדיירוצוצ
,ןשטנעמ
זא ייז
ןלאז
ןבעג
,ה ק ד צ
לייוו
יוו
יוזא
ןלעוו
ע כ י יר ןדיי
ןענעק ןאט
,תווצמ
ביוא
ט י ילעמ ירא
ןלעוו
ייז
טשינ
ןבעג
יד
טייהנגעלעג
וצ
ןבעג
?הקדצ
השנמ טיג
ענייז
טניירפ
אזא
טייהנגעלעג
ןוא ר ע
ט ב ע ל
ן י ז
ך ע ל ק י ל ג
ןטימ
,ק נאדע ג
זא רע
ט פ ל ע ה
ןפאש
תווצמ
ףיוא
ר ע ד
. ד ר ע
סליווגנאז
,ק רע ו ור עט ס י ימ
סרעמ י ורט״
םנופ
,״אטעג
זיא
ןענישרעד