Page 99 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

,ךיז
טאה רע
ד ל א ב
ןעמונעג
ןביירש
םנופ
ןשיאיוג
ן בע ל
.ךיוא רע
טאה
ןאד
ט כ ע ל ט נ פ ע ר א פ
ענייז
עטשרע
:רע כ יב
רעד״
ב ול ק ןופ
״םירוחב
ןוא
רעד״
ב ול ק ןופ
ע ט לא
.ךד י ומ
טימ יד
עק י זאד
ייווצ
ר ע כ י ב
טאה ן י ז ןייז
ע ר ע יר א ק
ט ק י ט ס ע פ ר א פ
ןוא רע
טאה
ןבירשעגנא
א
,ןאמאר
יד״
ע ירעטס ימ
ןופ
ןסיורג
,״ןגיוב
םאוו
לייט
ר ע ק יט יר ק
ןבאה
טנכי יצאב
ס ל א יד
ע ט ס ע ב
עטכישעג־וויטקעטעד
ןופ
רע זד נוא
.טייצ ןייז
ט נעלאט
טלאוו
ךע ל געמ
ןצנאגניא
קעווא
ףיוא
םענעי
,געוו
ןעוו
טשינ
א
ר ע כ ע ל ק י ל ג
,לא פ וצ
סאוו
טאה םיא
רעדיוו
ןוא
רע קראטש
ןדנובעגוצ
םוצ
ןשידיי
. ןבע ל
ןיא
ביוהנא ןופ יד
רעקיצניינ
ןראי
טאה
ליווגנאז
ט כ ע ל ט נ פ ע ר א פ
ןיא
ם עד
ןשילגנע־שידיי
לאנרושז
שיאושזד״
י ל ר עט ר א ו וק
״ױװער
א
ע כ ע לט נ יר ג
ג נ ולדנאהפא
ןגעוו
םעד
בצמ ןופ
טייקשידיי
ןיא
.דנאלגנע
טש רעמא לק
,טכ י יל
ר ע ב א טימ
רעק יד נעטש ל ופ
,ט י יקכעלט נ ירג
טאה
ליווגנאז
־עגנא
ןזיוו
ףיוא יד
ןכ ורפשרעדיוו
ןוא
תונורסח
ןיא
ןשידיי
ןבע ל ןוא
טאה
ט כא ר ב ע גס י ורא
יוו יד
עשידיי
תודימ ןוא
םיגהנמ
ןב י י ל ב ר א פ
קיטראנגייא
ןוא
טרעד נ וזע גפא
ןיא
רעייז
רעשילגנע
.ה ב י ב ס
רע נא ק ירעמא
ןדיי
ןענייז
ןראוועג
.ט ר יס ע ר ע ט נ יא רא פ
םליווגנאז
ל ק יט ר א
טאה
ןגיוצעגוצ
יד
ט י יקמא זקרעמפ י וא
ןופ
םעד
ר ע ט כ י ר
ריאמ
,ר ע ג ר ע ב צ ל וס
ר ע כ ל ע ו ו
זיא
ןעוועג
ר ע ד
רעצ י זרא פ
ןופ
ר ע ד
־ילבאפ״
ןשייק
.״יטעייסאס
רע
טאה
ןדאלעגנייא
םעד 27
ןקיראי־
רע לעטשטפ ירש
וצ
ןביירש א ך וב ןופ
ןשידיי
. ןבע ל
םאד זיא
ןעוועג
רעדניק״
םנופ
,״אטעג
סאד
עטשרע
עש יטס ילאער
קרע ווטס נ וק
ןופ
ןשידיי
ןבע ל
ןבירשעג
ןיא
.שילגנע
רע ד
ג ל א פ ר ע ד
םנופ ך וב זיא
ןעוועג
.רעיוהעגמוא
םע זיא
־רעב יא
טצעזעג
ןראוועג
ןיא
ע כ ע ל ט ע
עשיאעפארייא
,ןכארפש זיא
טר י ז יטאמארד
ןוא
טליפשעג
ןראוועג
ףיוא
ר ע ד
עניב ןיא
עק ירעמא
ןוא ןיא
.דנאלגנע
ב קע י
ר ע ל ד א
טאה
ט ל א מ ע ד
יד
עמ א ר ד
טר יפעגפ יוא
ןיא
ר ע ד
־רעב יא
גנוצעז
ןופ
ןאעל
. ן ירבאק
עשידיי
ןוא
עשידיי־טינ
רע ק יט ירק
ןענייז
ןעוועג
טקיצטנא
ןופ
םעד
.ך וב יד ןדיי
זיא
ןלעפע ג
,ןראוועג
סאוו
םע זיא
ט כא ר ב ע גס י ורא
ןראוועג
םאד
ץראה ןוא יד
המשנ
ןופ יד
עשידיי
־ס ק ל א פ
ןםאמ ׳ ןוא יד
,ןדיי־טינ
םאוו
םע זיא
ר א פ ייז
טנפעעג
ןראוועג
א
לקניוו
ןופ
םעד
ןבע ל ןופ
ערעייז
עטנעאנ
,םינכש
םאוו
ןענייז
ןעוועג
ר א פ ייז א
.שינעטער
ר א פ יד
רעד נע לג נע
זיא
סא ד
ןעוועג
א עיינ
גנושטייטסיוא
ןופ
ןשידיי
ן בע ל ןוא א
ק נאד
ר ע ד
גנוקריוו
ןופ
םעד ן ו ב זיא
טלעטשעגפא
ןראוועג
חק
דײװש